ทรงพระเจริญ

ถวายเทียนพรรษา

ร่วมสืบสาน พระพุทธศาสนา
ประเพณีที่ดีงาม ถวายเทียนพรรษา

ปลูกหญ้าแฝก

โรงเรียนบ้านบ่อรัง ร่วมปลูกหญ้าแฝก
อนุรักษ์ดินและน้ำ ตามพระราชดำริ

มาตรการป้องกันโควิด 19