โรงเรียนบ้านบ่อรังยินดีต้อนรับครูบรรจุใหม่

นิเทศติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม

จัดทำสัญญากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ)

ทรงพระเจริญ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง