โรงเรียนบ้านบ่อรัง
ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ 2 ตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์  รหัสไปรษณีย์ 67130
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
โทรศัพท์ 056-791790 โทรสาร 056-791790 
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เนื้อที่เขต
พื้นที่บริการ 5 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านบ่อรัง
หมู่ที่ 2 บ้านบ่อรัง
หมู่ที่ 15 บ้านคลองม่วง
หมู่ที่ 18 บ้านโคกโพนพัฒนา
หมู่ที่ 20 บ้านบ่อรัง