แจ้งเปิดเรียน ON-SITE ทุกระดับชั้น

วันอังคาร ที่ 7 ธันวาคม 2564
เปิดเรียน ON-SITE ทุกระดับชั้น
(อนุบาล 2 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6)

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

ถวายราชสดุดีพระมหาธีรราชเจ้า

เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
โรงเรียนบ้านบ่อรัง
จัดพิธีถวายราชสดุดี เพื่อให้พี่น้องลูกเสือ เนตรนารี
ได้แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาต่อ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาธีรราชเจ้า