เชิญประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 โรงเรียนบ้านบ่อรังจัดประชุมร่วมกับ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเตรียมพร้อม
เปิดเรียนแบบ Onsite ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

คณะกรรมการ รพ.สต.บ่อรัง

คณะกรรมการตรวจรับรองผลการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา จาก รพ.สต.บ่อรัง
ที่มาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันโควิด-19 และรับรองสถานศึกษา
เพื่อดำเนินการขอเปิดเรียนแบบ onsite ต่อไปตามขั้นตอน

ประชุมเตรียมความพร้อมวัคซีนโควิด 19 สำหรับนักเรียน