กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

ถวายราชสดุดีพระมหาธีรราชเจ้า

เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
โรงเรียนบ้านบ่อรัง
จัดพิธีถวายราชสดุดี เพื่อให้พี่น้องลูกเสือ เนตรนารี
ได้แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาต่อ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาธีรราชเจ้า

เปิดเรียนการเรียนการสอนแบบ ON SITE (ม.1-ม.6)

ฉีดวัคซีนต้านโควิด-19

นักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อรัง อายุตั้งแต่ 12 -18 ปี
เข้ารับการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ที่หอประชุมอำเภอวิเชียรบุรี (ศาลสมเด็จฯ)
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดเรียนแบบ ON-Site