ฉีดวัคซีนต้านโควิด-19

นักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อรัง อายุตั้งแต่ 12 -18 ปี
เข้ารับการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ที่หอประชุมอำเภอวิเชียรบุรี (ศาลสมเด็จฯ)
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดเรียนแบบ ON-Site

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2564

โรงเรียนบ้านบ่อรัง ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เพื่อสื่อสารทำความเข้าใจแนวทางการจัดการเรียนการสอนทั้งแบบ
ON-HAND ON-LINE ON-AIR และ ON-DEMAND
หรือแนวทางการเปิดทำการเรียนการสอนแบบ ON-Site

เชิญประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 โรงเรียนบ้านบ่อรังจัดประชุมร่วมกับ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเตรียมพร้อม
เปิดเรียนแบบ Onsite ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564