การตรวจสอบการเงิน การบัญชีฯ

กีฬาศูนย์พัฒนาวิชาการบ่อรัง

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

โรงเรียนบ้านบ่อรัง  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ชี้แจง ทำความเข้าใจ พร้อมรับฟังข้อคิดเห็น  ในการจัดการเรียนการสอน
 

โครงการอบรมด้านอัคคีภัย แผนอพยพหนีไฟ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในสถานศึกษา