ประชุมเตรียมความพร้อมวัคซีนโควิด 19 สำหรับนักเรียน

เกษียณอายุราชการ ครูเบ็ญจา ครูบรรเลง

มอบเงินช่วยเหลือสถานการณ์โควิด

วันจันทร์ ที่ 6 กันยายน 2564
โรงเรียนบ้านบ่อรัง มอบเงินโครงการ
ให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการศึกษา (COVID-19) อัตรา 2,000 บาทต่อคน

 

นิเทศติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม