ทุนอุดหนุนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข (กสศ.)

วันที่ 6 ตุลาคม 2566 ทางโรงเรียนบ้านบ่อรัง ได้มอบทุนการศึกษา 
ให้กับนักเรียนที่มิสิทธิ์ได้รับทุนอุดหนุนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (กสศ.)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (รอบ 2) จำนวน 9 คน รวมเป็นเงินทั้งหมด 14,000 บาท

โรงเรียนบ้านบ่อรังยินดีต้อนรับครูบรรจุใหม่

นิเทศติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม

จัดทำสัญญากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ)