โครงการอบรมด้านอัคคีภัย แผนอพยพหนีไฟ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในสถานศึกษา