KM

แบบขออนุมัติการใช้เงินโรงเรียน

แผนการบริหารงบประมาณประจำปี

รายงานสรุปรายรับ-รายจ่าย

เอกสารวิชาการ 

2022-06-10 รายชื่อนักเรียน-ปีการศึกษา-2565เทอม1 

 

 

 

ปพ5 ปีการศึกษา 2564 เทอม1

รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2564 เทอม 1รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2564 เทอม 1

รายงานการอบรม ปี 2564

- รายงานการรับชมถ่ายทอดสด การเตรียมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนกิจกรรม “เรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้

อบรมวันที่ 12 พ.ค.2564

อบรมวันที่ 13 พ.ค.2564

อบรมวันที่ 14 พ.ค.2564

อบรมวันที่ 17 พ.ค.2564

อบรมวันที่ 18 พ.ค.2564

อบรมวันที่ 19 พ.ค.2564

อบรมวันที่ 20 พ.ค.2564

อบรมวันที่ 21 พ.ค.2564 

แบบ ปพ5 ปีการศึกษา 2563 ป.1

แบบ ปพ5 ปีการศึกษา 2563 ป.2

แบบ ปพ5 ปีการศึกษา 2563 ป.3

แบบ ปพ5 ปีการศึกษา 2563 ป.4

แบบ ปพ5 ปีการศึกษา 2563 ป.5

แบบ ปพ5 ปีการศึกษา 2563 ป.6

แบบ ปพ5 ปีการศึกษา 2563 เทอม 2 ม.1

แบบ ปพ5 ปีการศึกษา 2563 เทอม 2 ม.2

แบบ ปพ5 ปีการศึกษา 2563 เทอม 2 ม.3

แบบ ปพ5 ปีการศึกษา 2563 เทอม 2 ม.4

แบบ ปพ5 ปีการศึกษา 2563 เทอม 2 ม.5

แบบ ปพ5 ปีการศึกษา 2563 เทอม 2 ม.6

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน