วันต่อต้านยาเสพติดโลก

โรงเรียนบ้านบ่อรัง ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดทุกรูปแบบ
ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบถึงพิษภัยยาเสพติด และร่วมแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด
ป้องกันไม่ให้เข้ามาในโรงเรียนของเรา

อบรมคุณธรรม 2561

โรงเรียนบ้านบ่อรัง จัดกิจกรรม  อบรมคุณธรรม ส่งเสริมให้นักเรียน
นำคุณธรรม มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา พัฒนาตนเอง

พิธีไหว้ครู และเลือกตั้งสภานักเรียน 2561

ส่งเสริมให้นักเรียนระลึกถึงบุญคุณของพระคุณครู
ที่ตั้งใจถ่ายทอดความรู้ ดูแล ให้นักเรียนเติบโตมาเป็นคนดีของสังคม

DSCN6896

 

วันวิสาขบูชา 2561

โรงเรียนบ้านบ่อรัง นำนักเรียนตักบาตร ทำบุญ ณ วัดโพธิ์ทอง เนื่องในวันวิสาขบูชา
รวมทั้งเวียนเทียน เพื่อให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชา
ที่เกิดเหตุการณ์สำคัญ คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า