ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม

โรงเรียนบ้านบ่อรัง ศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม
ณ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จังหวัดพิจิตร
เพื่อนำมาส่งเสริมในนักเรียน มีคุณธรรมพร้อมกับมีความรู้
สร้างคนดีสู่สังคม และเยี่ยมชมบึงบอระเพ็ด

เยาวชนใจประสานใจ เพื่อนเตือนเพื่อน

ชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ สถานีตำรวจภูธรวิเชียรบุรี
จัดกิจกรรม "เยาวชนใจประสานใจ เพื่อนเตือนเพื่อน"
เพื่อให้นักเรียนห่างไกลยาเสพติด

  

 

รายงานความก้าวหน้า โรงเรียนคุณธรรม

การประชุมรายงานความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

วันเด็ก 2561

"รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี" คำขวัญวันเด็กประจำปี 2561
โรงเรียนบ้านบ่อรัง จัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้เด็กนักเรียนเห็นถึงความสำคัญของตนเอง
ส่งเสริมความสนุก สร้างสรรค์ สามัคคี ให้เติบโตมาเป็นประชาชนที่มีคุณภาพ