ประชุมผู้ปกครอง 2561

โรงเรียนบ้านบ่อรัง จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
เพื่อส่งเสริม ความสัมพันธ์ ระหว่างทางโรงเรียน กับทางบ้าน ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียน

ปัจฉิม 2561

โรงเรียนบ้านบ่อรัง จัดพิธีสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นอนุบาล 3 , ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นการขอขมาลาโทษคุณครู ผู้ให้วิชาความรู้
คุณครูอวยพร ให้นักเรียนพร้อมสำหรับก้าวต่อไป เป็นคนดีของสังคม

นิเทศอาสา มูลนิธิยุวสถิรคุณ

โรงเรียนบ้านบ่อรัง ขอขอบคุณคำแนะนำจากนิเทศอาสา มูลนิธิยุวสถิรคุณ
ในการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรรม

 

เข้าค่ายลูกเสือคุณธรรม ปี 2018

โรงเรียนบ้านบ่อรัง จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม
ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์
โดยเน้นความมีคุณธรรมคู่กับความรู้