รายงานความก้าวหน้า โรงเรียนคุณธรรม

การประชุมรายงานความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

วันเด็ก 2561

"รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี" คำขวัญวันเด็กประจำปี 2561
โรงเรียนบ้านบ่อรัง จัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้เด็กนักเรียนเห็นถึงความสำคัญของตนเอง
ส่งเสริมความสนุก สร้างสรรค์ สามัคคี ให้เติบโตมาเป็นประชาชนที่มีคุณภาพ

วันคริสต์มาส 2560

โรงเรียนบ้านบ่อรัง จัดกิจกรรม วันคริสต์มาส เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกทางด้านภาษา
และวัฒนธรรม ที่เกี่ยวข้องกับภาษาต่างประเทศ

ก้าวคนละก้าว บ้านบ่อรัง

โรงเรียนบ้านบ่อรัง ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
และรับบริจาคเงินสมทบโครงการก้าวคนละก้าว เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาล