เข้าค่ายลูกเสือคุณธรรม ปี 2018

โรงเรียนบ้านบ่อรัง จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม
ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์
โดยเน้นความมีคุณธรรมคู่กับความรู้

 

ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม

โรงเรียนบ้านบ่อรัง ศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม
ณ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จังหวัดพิจิตร
เพื่อนำมาส่งเสริมในนักเรียน มีคุณธรรมพร้อมกับมีความรู้
สร้างคนดีสู่สังคม และเยี่ยมชมบึงบอระเพ็ด

เยาวชนใจประสานใจ เพื่อนเตือนเพื่อน

ชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ สถานีตำรวจภูธรวิเชียรบุรี
จัดกิจกรรม "เยาวชนใจประสานใจ เพื่อนเตือนเพื่อน"
เพื่อให้นักเรียนห่างไกลยาเสพติด

  

 

รายงานความก้าวหน้า โรงเรียนคุณธรรม

การประชุมรายงานความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม