สอบ PISA

โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA)
- การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)

อ่านเพิ่มเติม: สอบ PISA

เกษียณครูเป็ด ครูดม

คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อรัง ร่วมใจทดแทนพระคุณครู ครูเพ็ชรัตน์ โยมศิลป์ และครูอุดม ไพรสิงห์
ในการเกษียณอายุราชการ ขอให้คุณครูทั้งสองท่าน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

อ่านเพิ่มเติม: เกษียณครูเป็ด ครูดม