ปัจฉิม 2561

โรงเรียนบ้านบ่อรัง จัดพิธีสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นอนุบาล 3 , ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นการขอขมาลาโทษคุณครู ผู้ให้วิชาความรู้
คุณครูอวยพร ให้นักเรียนพร้อมสำหรับก้าวต่อไป เป็นคนดีของสังคม

นิเทศอาสา มูลนิธิยุวสถิรคุณ

โรงเรียนบ้านบ่อรัง ขอขอบคุณคำแนะนำจากนิเทศอาสา มูลนิธิยุวสถิรคุณ
ในการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรรม

 

เข้าค่ายลูกเสือคุณธรรม ปี 2018

โรงเรียนบ้านบ่อรัง จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม
ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์
โดยเน้นความมีคุณธรรมคู่กับความรู้

 

ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม

โรงเรียนบ้านบ่อรัง ศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม
ณ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จังหวัดพิจิตร
เพื่อนำมาส่งเสริมในนักเรียน มีคุณธรรมพร้อมกับมีความรู้
สร้างคนดีสู่สังคม และเยี่ยมชมบึงบอระเพ็ด