พิธีถวายราชสดุดีลูกเสือ 2560

โรงเรียนบ้านบ่อรัง จัดพิธีถวายราชสดุดี
เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ที่ได้ทรงบำเพ็ญ พระราชกรณียกิจเพื่อพสกนิกรชาวไทยและประเทศชาติ พระองค์ได้ทรงตั้งกองเสือป่าขึ้น

ทัศนศึกษานิทรรศการพระเมรุมาศ

โรงเรียนบ้านบ่อรัง นำนักเรียนเข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
ตามโครงการทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 เข้าชมพระบรมมหาราชวัง  และสวนสัตว์ดุสิต

สอบ PISA

โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA)
- การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)

อ่านเพิ่มเติม: สอบ PISA