นิเทศอาสา มูลนิธิยุวสถิรคุณ

โรงเรียนบ้านบ่อรัง ขอขอบคุณคำแนะนำจากนิเทศอาสา มูลนิธิยุวสถิรคุณ
ในการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรรม

 

เข้าค่ายลูกเสือคุณธรรม ปี 2018

โรงเรียนบ้านบ่อรัง จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม
ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์
โดยเน้นความมีคุณธรรมคู่กับความรู้

 

ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม

โรงเรียนบ้านบ่อรัง ศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม
ณ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จังหวัดพิจิตร
เพื่อนำมาส่งเสริมในนักเรียน มีคุณธรรมพร้อมกับมีความรู้
สร้างคนดีสู่สังคม และเยี่ยมชมบึงบอระเพ็ด