พิธีเข้าประจำกองลูกเสือ 2563

การเข้าประจำกอง
ลูกเสือสำรอง ยุวกาชาด
ลูกเสือสามัญ  ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์ 
ประจำปีการศึกษา 2563