ปลูกหญ้าแฝก

โรงเรียนบ้านบ่อรัง ร่วมปลูกหญ้าแฝก
อนุรักษ์ดินและน้ำ ตามพระราชดำริ