วันภาษาไทย 2561

โรงเรียนบ้านบ่อรัง จัดกิจกรรมวันภาษาไทย ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง เหมาะสม 
การแสดงออกของนักเรียน นิทานพื้นบ้าน วรรณคดี การคัดลายมือ แต่งคำประพันธ์