วันต่อต้านยาเสพติดโลก

โรงเรียนบ้านบ่อรัง ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดทุกรูปแบบ
ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบถึงพิษภัยยาเสพติด และร่วมแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด
ป้องกันไม่ให้เข้ามาในโรงเรียนของเรา