อบรมคุณธรรม 2561

โรงเรียนบ้านบ่อรัง จัดกิจกรรม  อบรมคุณธรรม ส่งเสริมให้นักเรียน
นำคุณธรรม มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา พัฒนาตนเอง