วันวิสาขบูชา 2561

โรงเรียนบ้านบ่อรัง นำนักเรียนตักบาตร ทำบุญ ณ วัดโพธิ์ทอง เนื่องในวันวิสาขบูชา
รวมทั้งเวียนเทียน เพื่อให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชา
ที่เกิดเหตุการณ์สำคัญ คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า