พิธีถวายราชสดุดีลูกเสือ 2560

โรงเรียนบ้านบ่อรัง จัดพิธีถวายราชสดุดี
เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ที่ได้ทรงบำเพ็ญ พระราชกรณียกิจเพื่อพสกนิกรชาวไทยและประเทศชาติ พระองค์ได้ทรงตั้งกองเสือป่าขึ้น

ประชุม PLC ยกระดับ O-NET และ NT

ศูนย์พัฒนาวิชาการบ่อรัง ดำเนินการประชุม
วางแผนการพัฒนาเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนน O-NET และ NT

อ่านเพิ่มเติม...

ทัศนศึกษานิทรรศการพระเมรุมาศ

โรงเรียนบ้านบ่อรัง นำนักเรียนเข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
ตามโครงการทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 เข้าชมพระบรมมหาราชวัง  และสวนสัตว์ดุสิต