แผนที่การเดินทางมาโรงเรียนบ้านบ่อรัง
โรงเรียนบ้านบ่อรัง ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ 2 บ้านบ่อรัง
ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130 โทร. 056-920090
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3