เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านบ่อรัง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านบ่อรัง
2
บ้านบ่อรัง
15
คลองม่วง
18
บ้านโคกโพนพัฒนา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380212
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030039
รหัส Obec 6 หลัก :
  380212
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบ่อรัง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Boh Rang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านบ่อรัง
ตำบล :
บ่อรัง
อำเภอ :
วิเชียรบุรี
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67130
โทรศัพท์ :
  056-920090
โทรสาร :
  056-920090
ระดับที่เปิดสอน :
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 เมษายน 2465
อีเมล์ :
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ่อรัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42.6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11.4 กม.

 

รายชื่อคุณครูประจำชั้น
ที่ ชื่อ-นามสกุล ประจำชั้น
1 นางสาวภัทรพร  เกตุแดง อนุบาล 2
2 นางสาวสุนารี ตุ้มทอง อนุบาล 3
3 นางดวงเดือน เหล็กผา ประถมศึกษาปีที่ 1
4 นางสุพรรณา มีโพธิ์  ประถมศึกษาปีที่ 2
5 นางณกานดา  แคว้นน้อย ประถมศึกษาปีที่ 3
6 นายบรรเลง  ฉิมมุจฉา ประถมศึกษาปีที่ 4
7 นางสาวสุพัตตรา เทียมทัด ประถมศึกษาปีที่ 5
8 นางศรีสวัสดิ์  บุญนิล ประถมศึกษาปีที่ 6
9 นางอาริดา  พรหมชุลี มัธยมศึกษาปีที่ 1
10 นางสาวสุพรรณี  สิงห์พันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1
11 นางสมพร  พุทธชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 2
12 นางเบ็ญจา  ศรสาลี มัธยมศึกษาปีที่ 2
13 นายจำลักษณ์  เพชรน่าชม มัธยมศึกษาปีที่ 3
14 นายปิยะพงษ์  บุญนิล มัธยมศึกษาปีที่ 3
15 นางสาววันวิสาข์  บุญมี มัธยมศึกษาปีที่ 4
16 นางสาวฐิตินาฏ  สิงสกล มัธยมศึกษาปีที่ 4
17 นางสาววราภรณ์  ปิ่นเมือง มัธยมศึกษาปีที่ 5
18 นายนัทพงษ์  ฉิมมุจฉา มัธยมศึกษาปีที่ 5
19 นางมนทิรา  ภาพสิงห์ มัธยมศึกษาปีที่ 6
20 นางสาวพรรณษชล  ส้มมีศรี มัธยมศึกษาปีที่ 6