จำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อรัง
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561