จำนวนบุคลากรในโรงเรียน

ที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายเวียงชัย สิริบริรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 นางดวงเดือน เหล็กผา ครูชำนาญการพิเศษ
3 นางสมพร  พุทธชาติ ครูชำนาญการพิเศษ
4 นางศรีสวัสดิ์  บุญนิล ครูชำนาญการพิเศษ
5 นางเบ็ญจา  ศรสาลี ครูชำนาญการพิเศษ
6 นายบรรเลง  ฉิมมุจฉา ครูชำนาญการพิเศษ
7 นายจำลักษณ์  เพชรน่าชม ครูชำนาญการพิเศษ
8 นายนัทพงษ์  ฉิมมุจฉา ครูชำนาญการพิเศษ
9 นางณกานดา  แคว้นน้อย ครูชำนาญการพิเศษ
10 นางอาริดา  พรหมชุลี ครูชำนาญการพิเศษ
11 นางสาวภัทราพร  คล้ายใจตรง ครูชำนาญการพิเศษ
12 นางสาวสุพรรณี  สิงห์พันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ
13 นางสาววันวิสาข์  บุญมี ครู
14 นางสาววราภรณ์  ปิ่นเมือง ครู
15 นางมนทิรา  ภาพสิงห์ ครู
16 นายปิยะพงษ์  บุญนิล ครู
17 นางสาวพรรณษชล  ส้มมีศรี ครู
18 นางสาวฐิตินาฏ  สิงสกล ครู
19 นางสาวสุนารี ตุ้มทอง ครูผู้ช่วย
20 นางสาวภัทรพร  เกตุแดง ครูผู้ช่วย
21 นางสุพรรณา มีโพธิ์  พนักงานราชการ
22 นางสาวสุพัตตรา เทียมทัด พนักงานราชการ
23 นางสาววรลัญช์  เกษแจ่ม ธุรการ
24 นายจุฬา ภู่ศรี ช่างไม้ชั้น 4