วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านบ่อรัง

 

โรงเรียนบ้านบ่อรังมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

และบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยร่วมมือกับองค์กรเครือข่าย สู่ความเป็น   มาตรฐานสากล