ประวัติโรงเรียนบ้านบ่อรัง 

 โรงเรียนบ้านบ่อรัง ก่อตั้งเมื่อวันที่  1  เมษายน  พ.ศ. 2464   

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

ตั้งอยู่ที่ 111 หมู่ 2 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130

โทรศัพท์ 056-920090