เกษียณครูเป็ด ครูดม

คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อรัง ร่วมใจทดแทนพระคุณครู ครูเพ็ชรัตน์ โยมศิลป์ และครูอุดม ไพรสิงห์
ในการเกษียณอายุราชการ ขอให้คุณครูทั้งสองท่าน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง