KM

รายงานการอบรม ปี 2564

- รายงานการรับชมถ่ายทอดสด การเตรียมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนกิจกรรม “เรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้

อบรมวันที่ 12 พ.ค.2564

อบรมวันที่ 13 พ.ค.2564

อบรมวันที่ 14 พ.ค.2564

อบรมวันที่ 17 พ.ค.2564

อบรมวันที่ 18 พ.ค.2564

อบรมวันที่ 19 พ.ค.2564

อบรมวันที่ 20 พ.ค.2564

อบรมวันที่ 21 พ.ค.2564 

 

แบบ ปพ5 ปีการศึกษา 2563 ป.1

แบบ ปพ5 ปีการศึกษา 2563 ป.2

แบบ ปพ5 ปีการศึกษา 2563 ป.3

แบบ ปพ5 ปีการศึกษา 2563 ป.4

แบบ ปพ5 ปีการศึกษา 2563 ป.5

แบบ ปพ5 ปีการศึกษา 2563 ป.6

แบบ ปพ5 ปีการศึกษา 2563 เทอม 2 ม.1

แบบ ปพ5 ปีการศึกษา 2563 เทอม 2 ม.2

แบบ ปพ5 ปีการศึกษา 2563 เทอม 2 ม.3

แบบ ปพ5 ปีการศึกษา 2563 เทอม 2 ม.4

แบบ ปพ5 ปีการศึกษา 2563 เทอม 2 ม.5

แบบ ปพ5 ปีการศึกษา 2563 เทอม 2 ม.6

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

บันทึกข้อความ แบบขออนุมัติใช้เงินโรงเรียน KM WORD

บันทึกข้อความ แบบขออนุมัติใช้เงินโรงเรียน KM PDF