พิธีไหว้ครู และเลือกตั้งสภานักเรียน 2561

ส่งเสริมให้นักเรียนระลึกถึงบุญคุณของพระคุณครู
ที่ตั้งใจถ่ายทอดความรู้ ดูแล ให้นักเรียนเติบโตมาเป็นคนดีของสังคม

DSCN6896