ปลูกหญ้าแฝก

โรงเรียนบ้านบ่อรัง ร่วมปลูกหญ้าแฝก
อนุรักษ์ดินและน้ำ ตามพระราชดำริ

มาตรการป้องกันโควิด 19

ประชุมผู้ปกครอง เทอม 1 ปี 2563